Dokumenty

Informacje o przetwarzaniu danych w szkole
W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie (dalej Szkoła) stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm., dalej RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę.
Administrator danych osobowych, czyli podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca z siedzibą przy ul. D. B. Meiselsa 1 w Warszawie (kod pocztowy: 00-190), tel.: (22) 831 08 23, adres e-mail: sekretariat.sp32@eduwarszawa.pl.

Inspektorem ochrony danych jest pan Adam Kozakiewicz.
Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sp32.waw.pl

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w klauzulach informacyjnych poniżej:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych do odbioru ucznia ze szkoły

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ucznia i rodziców

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w monitoringu wizyjnym

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w świetlicy szkolnej

Statut Szkoły

Program profilaktyczno-wychowawczy 

Szkolny System Bezpieczeństwa

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania

Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej

Zasady współpracy nauczycieli z rodzicami 

Wniosek mLegitymacja

Numer konta i zasady wydawania duplikatów dokumentów szkolnych

Link dedykowany uczniom naszej szkoły do wyrobienia nowej karty

Procedura ubiegania się o kartę rowerową

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się i kartę rowerową

Numer konta – wpłaty za zagubione podręczniki

Regulamin wycieczek szkolnych i zielonych szkół

Wniosek o wydanie opinii

Karta zgłoszenia do szkoły rejonowej

Formularz zgłoszenia dziecka spoza rejonu

Wniosek/zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Skip to content