Dokumenty

Informacje o przetwarzaniu danych w szkole
W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie (dalej Szkoła) stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm., dalej RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę.
Administrator danych osobowych, czyli podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca z siedzibą przy ul. D. B. Meiselsa 1 w Warszawie (kod pocztowy: 00-190), tel.: (22) 831 08 23, adres e-mail: sekretariat.sp32@eduwarszawa.pl.

Inspektorem ochrony danych jest pan Adam Kozakiewicz.
Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sp32.waw.pl

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w klauzulach informacyjnych poniżej:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych do odbioru ucznia ze szkoły

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ucznia i rodziców

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w monitoringu wizyjnym

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w świetlicy szkolnej

Statut szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny 

Szkolny System Bezpieczeństwa

Standardy Ochrony Małoletnich

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania

Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej

Zasady współpracy nauczycieli z rodzicami 

Wniosek mLegitymacja

Numer konta i zasady wydawania duplikatów dokumentów szkolnych

Link dedykowany uczniom naszej szkoły do wyrobienia nowej karty

Procedura ubiegania się o kartę rowerową

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się i kartę rowerową

Numer konta – wpłaty za zagubione podręczniki

Regulamin wycieczek szkolnych i zielonych szkół

Karta zgłoszenia do szkoły rejonowej

Wniosek o przyjęcie do szkoły spoza rejonu 

Wniosek o wydanie opinii

Wniosek/zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne materiały publikowane na stronie są niedostępne, w tym:
formularze nie mogą być przesłane w sposób dostępny,
część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca
Adres: ul. D. B. Meiselsa 1
00-190 Warszawa

Telefon 22 831 08 23

E-mail: sekretariat.sp32@eduwarszawa.pl

Skip to content