Legendy warszawskie w ilustracji i prezentacji.

Celem konkursu jest:

-rozbudzanie i rozwijanie u uczniów aktywności artystycznej i twórczego myślenia,

- zapoznanie z bogatą historią, kulturą i tradycjami Warszawy,

- rozbudzanie szacunku dla naszej kultury i poczucia przynależności do środowiska lokalnego,

- przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego regionu.

- kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych

do prezentacji własnej twórczości.

- zachęcenie do czytania książek i poznanie legend warszawskich,

- zainspirowanie do tworzenia własnych prac plastycznych w oparciu o literaturę,

- rozwijanie wyobraźni,

- kształtowanie poczucia estetyki.

Zadanie dla klas I-III

Konkurs plastyczny

- wykonanie ilustracji do wybranej warszawskiej legendy

- format - A5, A3.

- techniki – malarskie, rysunkowe, collage (poza przestrzennymi i fotograficznymi).

- prace powinny być opisane drukiem i zawierać dane o autorze  imię, nazwisko i klasa

Zadanie dla klas IV – VI

Konkurs multimedialny

- Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu prezentacji przedstawiającej ilustracje

z treścią dowolnej warszawskiej legendy,

- prezentację należy wykonać w dowolnym programie jako film, pokaz slajdów czy komiks,

- Podczas tworzenia prezentacji można użyć grafiki z galerii Clipart, wykorzystać

obrazy pobrane z Internetu, np. zgromadzone w serwisie www.openclipart.org lub

podobnym pod warunkiem, że dozwolone jest ich wykorzystanie( przestrzeganie praw autorskich),

- można wykorzystać skany obrazów własnoręcznie narysowanych lub namalowanych (np. kredkami, farbami lub inną techniką).

Ocena prac:

- oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Organizatora,

- prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie będą zdyskwalifikowane,

- we wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu.

Termin:

- wykonane prace składamy do końca marca 2017 w Bibliotece Szkolnej